Persoanlike en lytsskalige soarch

yn 'e midden fan 'e Fryske natuer!

Persoanlike oandacht

Soarch op lytse skaal

Thús yn de regio

Lanlik en alle romte


Kânsen om te learen

Ûntdek de mooglikheden

Wolsto in staazje by De Leidraad dwaan? Goed nijs, De Leidraad hat wol gau ris staazjeplakken foar studinten en learlingen fan alderhande opliedingen en ûnderwiisfoarmen. By ús fielst dy gau thús en learst in hiele soad.

Goeie, persoanlike begelieding

Lês mear oer ús oanpak

Op De Leidraad krijt elk persoanlike oandacht. Dat kin om't we in lytse organisaasje binne en der professionals, frijwilligers mei in hert fan goud en geweldige staazjerinners wurkje. Sa is der altyd in soad oandacht en stipe en is it fansels altyd gesellich.

In earste yndruk

dy't do ien kear!

Ús webside makket gebrûk fan cookies en dêrmei fergelykbere techniken. Klik op 'Ik gean akkoard' om tastimming te jaan foar it plakken fan cookies. Lês mear oer cookies